• pridruži se!
Laško eu

STE STARI 18 ALI VEČ LET?

DA NE

Minister za zdravje opozarja:
prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!



PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE DVOBOJ

NAGRADNA IGRA na DVOBOJ.SI



S temi pravili nagradne igre so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre »DVOBOJ«, ki jo organizira Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško (v nadaljevanju Pivovarna Laško ali organizator), zanj pa jo izvede Luna TBWA d.o.o., Koprska 106a, Ljubljana (v nadaljevanju “izvajalec”).


V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.


 1. ORGANIZATOR
  Organizator nagradne igre je Pivovarna Laško d.d., zanj pa jo izvede Luna TBWA Ljubljana, Koprska 106a, Ljubljana.
 2. KDO LAHKO GLASUJE?
  V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo na dan 16. 6. 2016 starejše od 18 let, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter izvajalcu nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (starši, zakonec/partner, otroci, bratje/sestre), ki v nagradni igri ne morejo sodelovati.

  V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki sprejmejo pravila nagradne igre. Kot sodelovanje se šteje, da je udeleženec nagradne igre ustrezno oddal svoj prispevek na spletni strani dvoboj.si.
  V pravilih in pogojih sodelovanja izraza “sodelujoči” in “nagrajenci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.

  Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro, ki so objavljeni na dvoboj.si.
 3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
  Nagradna igra poteka od 16. 6. 2016 do 22. 8. 2016 (do 15 h). V nagradni igri sodelujejo le uporabniki, ki so na spletni strani uspešno oddali vsaj eno igro znotraj tega obdobja.
 4. KAKO SODELOVATI?
  V času, ki je določen v tretji točki teh pravil, je v nagradni igri mogoče sodelovati na naslednji način:

  Na spletni strani www.dvoboj.si sodelujoči napiše svojo avtorsko rimo in jo odda z gumbom ‘’Rimaj za Borisa!’’ ali z gumbom ‘’Rimaj za Sebastiana!’’, ter vpiše svoj e-mail naslov. S tem sodeluje v nagradni igri, istočasno pa odda dva glasova za izbranega akterja.
 5. NAGRADNI SKLAD
  Vsak teden nagradne igre bomo izbrali 5 nagrajencev, ki prejmejo naslednje nagrade:

  - majico Laško
  - plato pijače Pivovarne Laško

  Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti in je manjša od 42 EUR. Skladno s 3. odstavkom 108. člena Zakona o dohodnini, se dohodnine ne odvede od nagrade, ki ne presega 42 EUR.

  Rezultati nagradne igre so dokončni.
 6. PREVZEM NAGRADE
  Nagrajenec bo ob prejemu nagrade obveščen z obvestilom na elektronski naslov, ki ga je oddal na spletni strani. Po navodilih, ki jih prejme, mora svoje podatke oddati najkasneje v 5 delovnih dneh, sicer nagrado prejme nekdo drug. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, prevoza ipd.).
 7. ZBOR NAGRAJENCEV
  Nagradna igra poteka 66 dni (od 16. 6. 2016 – do 22. 8. 2016), zmagovalce se določi s tedenskimi žrebi.

  Določitev zmagovalcev bo potekala na sedežu izvajalca nagradne igre, na naslovu Koprska ulica 106a, Ljubljana, vsakih 14 dni od začetka nagradne igre, ob 12.00. Po izvedbi žrebanja se pripravi zapisnik žreba, ki bo na ogled na sedežu izvajalca nagradne igre. 3 dni po objavljenem žrebu, bodo nagrajenci objavljeni tudi na spletni strani dvoboj.si.
 8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
  Po emailu, ki ga ob sodelovanju odda nagrajenec. Če bo nagrajenec nedosegljiv oziroma se ne odzove v roku 5 delovnih dni, sledi diskvalifikacija.
 9. DRUGI POGOJI SODELOVANJA:
  Organizator si pridržuje pravico izločiti sodelujoče v primeru kakršnegakoli suma zlorabe mehanike nagradne igre.

  Prispevki ne smejo biti ne smejo biti neetični, nemoralni ali kako drugače kršiti veljavnih predpisov. Organizator si pridržuje pravico izločiti prispevke, ki vsebujejo:
  - žaljivih vsebin ali vsebin s seksualno konotacijo,
  - vsebin, ki vsebujejo nabožne vsebine in podobe, ki prikazujejo mnenja ali prepričanja političnih ali religioznih skupin,
  - motivov, ki vsebujejo telefonske številke, naslove, spletne naslove, številke računov ali osebnih številk,
  - vsebine, ki bi lahko kakor koli ogrozili ugled ali povzročili škodo organizatorju in izvajalcu nagradne igre,
  - vsebine, ki se navezujejo na druge blagovne znamke iz kategorije kot naročnikovo.
  Neprimerne vsebine in vsebine, ki bi lahko škodile organizatorju, bodo brez predhodnega opozorila odstranjene s spletne strani www.dvoboj.si.

  S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči:
  - - daje soglasje, da lahko organizator in izvajalec nagradne igre objavljen prispevek, brez omejitev uporablja v promocijske namene,
  - daje soglasje, da se oddane prispevke lahko uporabi kot del komunikacije kampanje ''Dvoboj'' na uradni Facebook strani Laško Pivo (https://www.facebook.com/pivovarna.lasko) in drugih uradnih spletnih kanalih Pivovarne Laško (YouTube, Twitter, Instagram itd.),
  - daje soglasje, da se oddane prispevke lahko uporabi kot del komunikacije kampanje ''Dvoboj'' na različnih komunikacijskih materialih v gostinskih lokalih, kot so plakati, podstavki, … ,
  - zagotavlja, da so objavljeni prispevki njegovo lastno avtorsko delo oziroma da razpolaga z vsemi ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami za razpolaganje z njimi.

  Organizator in izvajalec nagradne igre ne odgovarjata za nadaljnje širjenje prispevkov po družbenih medijih, ki niso del spletne komunikacije Pivovarne Laško.

  Udeleženec lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vsak posamezni prispevek se v nagradni igri šteje kot samostojen.

  Sodelovanje v nagradni igri ni omejeno glede števila prispevkov – udeleženec lahko objavi neomejeno število prispevkov, nagrajen pa je lahko zgolj enkrat (1x).

  Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Vsaka sprememba oz. dopolnitev bo objavljena na dvoboj.si.
 10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
  Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre in sicer:

  - Dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre najmanj eno (1) leto.
  - Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

  Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

  Seznam nagrajencev hrani Pivovarna Laško d.d.. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007). Upravljavec zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s 24. členom navedenega zakona. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene, do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo služili več svojemu namenu, a ne več kot 5 let.

  Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

  Organizator hrani podatke nagrajenca v zvezi z obračunom in izplačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
 11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
  Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz sodelovanja v nagradni igri, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

  Organizator ne prevzema odgovornosti za:

  - napake v delovanju spletne strani www.dvoboj.si, kot tudi za nezanesljivost ali nedelovanje,
  - nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega,
  - kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica sodelovanja v nagradni igri nasproti sodelujočim v aplikaciji in/ali kateremukoli tretjemu,
  - nedelovanje storitve spletne skupnosti Facebook,
  - nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  - kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v igri.

  Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrado podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča, vse v skladu s presojo organizatorja.

  V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, ...), lahko organizator nagradno igro tudi odpove. O tem mora preko medijev obvestiti udeležence in tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

  Nagradna igra ni na noben način povezano z lastnikom storitve Facebook. Vsi oddani osebni podatki so namenjeni organizatorju.

  Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, prav tako ni možna zamenjava nagrad. Neizbrani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja iz naslova sodelovanja v nagradni igri.



Pogoji glasovanja “Dvoboj" so objavljeni na uradni strani www.dvoboj.si.

V Ljubljani, dne 15. 6. 2016